Shalat Tarawih

Diriwayatkan oleh Annas bin Malik, Rasululloh SAW bersabda :
” Tidak ada satu do’a pun kecuali antara do’a dan langit terdapat suatu tabir penutup, sehingga dibacakan sholawat untuk nabi SAW, apabila dibacakan sholawat untuknya, maka robeklah hijab itu dan masuklah do’a itu menembus hijab tersebut, dan apabila belum dibacakan sholawat atas nabi, maka do’a itu akan dikembalikan”.

Dikisahkan ada seorang sholeh duduk membaca tasyahud dan lupa tidak membaca shalawat atas nabi SAW. pada suatu malam ia mimpi melihat Nabi SAW, dan beliau bersabda :”Kenapa kamu lupa membaca shalawat terhadapku?” orang itu menjawab :” Ya Rasululloh aku sibuk memuji Allah dan ibadah kepadaNYA, sehingga aku terlupa membaca shalawat atas mu. Kemudian Rasul bersabda :”Apakah engkau lupa ucapan, bahwa semua amal akan terhenti dan do’a akan tertahan sebelum dibacakan shalawat untukku”. Continue reading

Syurga

Dari Abu Hurairoh, ra bahwasannya Rasululloh SAW bersabda : “Barangsiapa melupakan bersholawat kepadaku, maka dia telah melupakan jalan ke Syurga”.
Dari Ibnu Abbas, ra bahwasannya Rasulullah bersabda : “Syurga-syurga itu mempunyai delapan buah pintu dari emas yang bertahtakan mutu manikam, tertulis pada pintu yang pertama “LAA ILAA HA IL LALLOOHU MUHAMMADURROSUULULLOOH” itulah pintu para nabi, para utusan, para pahlawan syahid, dan para dermawan. Pintu yang kedua ialah pintu orang-orang yang melakukan Shalat, yang menyempurnakan shalat dan wudhunya. Yang ketiga ialah pintu bagi merka yang menunaikan zakat. Yang keempat ialah pintu mereka yang menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah perbuatan yang munkar. Yang kelima ialah pintu orang yang memutuskan diri dari kemauan-kemauan syahwat. Yang keenam ialah pintu orang-orang yang berhaji dan berumroh. Yang Ketujuh ialah pintu para pejuang. dan yang Kedelapan ialah pintu orang-orang yang memejamkan matanya dari hal-hal yang haram serta melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan seperti berbakti kepada kedua orang tua dan bergaul dengan baik terhadap kerabat-famili (silaturahmi) maupun perbuatan-perbuatan baik lainnya.” [Daqaa-iqul Akhbaar ] Continue reading

Keutamaan Shalat Jum’at

Dalil-dalil tentang Shalat Jum’at : 1. Al Jumu’at – 9 ” Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” 2. Hadits-hadits Rasul “Barangsiapa bersholawat untukmu delapan puluh kali pada hari Jum’at, maka diampuni dosa-dosanya selama delapan puluh tahun” “Perbanyaklah kamu bersholawat untukku pada hari Jum’at, karena hari Jum’at itu hari yang disaksikan; yang menyaksikan ialah para malaikat. Dan tidak seorangpun yang bersholawat kepadaku, kecuali dalam sholawatnya itu dibawa kehadapanku, sehingga dia selesaikan sholawatnya itu”. “Barang siapa meninggalkan shalat Jum’at tanpa Udzur, maka hendaklah ia bersedekah sau dinar, kalau tidak ada maka setengah dinar; dan barang siapa meninggalkan shalat jum’at tiga kali berturut-turut, Continue reading